Statut DCR

Standard
11/01/2011
Carpathian Cup 2013
19/05/2013

STATUTUL CLUBULUI NATIONAL DE DOBERMANN

CAP I DISPOZITII GENERALE

ART.1 Clubul ce se constituie se infiinteaza pe baza liberului consimtamant al membrilor sai fondatori si este o organizatie independenta, apolitica si fara scop lucrativ.

ART. 2 Clubul isi desfasoara activitatea in baza legislatiei romane si a prezentului statut. Clubul este persoana juridica raomana de drept privat, ea dobandind personalitatea juridica de la data inregistrarii ei in Registrul special al persoanelor juridice tinut in instanta de judecata in raza careia clubul isi are sediul.

CAP II DENUMIRE, SEDIU, DURATA

ART.3 Denumire. Clubul constituit va purta denumirea de “Dobermann Club Romania”, prescurtat D.C.R.
ART.4 Sediul. Sediul clubului este in Sibiu, Str. Alecu Russo nr.27, jud. Sibiu. Sediul clubului poate fi schimbat de catre Consiliul Director.
ART.5 Durata. Clubul se constituie pe o perioada nedeterminata.

CAP III CARACTERUL D.C.R

ART.6 DCR este o organizatieobsteasca cu caracter sportiv, stiintific si social, formata din membrii A.Ch.R., avand in centrul atentiei protejarea si promovarea rasei Dobermann, cat si organizarea activitatii DCR.
ART.7 DCR are caracter national, conducand intreaga activitate de pe tot cuprinsul tarii.
ART.8 DCR se poate afilia la International Club Romania (I.D.C.) si la alte organisme internationale de profil, in vedera participarii la competitiile internationale, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

CAP IV. SCOPUL SI OBIECTUL D.C.R.

ART.9 DCR are drept scop sustinerea celor mai eficiente actiuni de ameliorare, crestere numerica si valorica a rasei Dobermann precum si sustinerea selectiei si reproductiei acestei rase.
ART.10 Educarea membrilor in spirit etic si sportiv.
ART.11 Organizeaza manifestari specifice clubului.
ART.12 Dezvoltarea contactelor cu alte cluburi din strainatate, prin schimb reciproc de experienta.
ART.13 Este membru asociat al A.Ch.R., actionand in conformitate cu statutul A.Ch.R., F.C.I., I.D.C.
ART.14 Incurajeaza si sustine infintarea de filiale regionale.

CAP V. STRUCTURA D.C.R.

ART.15 DCR se compune din membrii fondatori, membrii activi – persoane fizice sau juridice -, membrii simpatizanti, membrii de onoare si filiale.

CAP VI. MEMBRII D.C.R.

ART.16 Persoanele care au participat la constituirea DCR sunt denumite membrii fondatori, iar cei care adera ulterior sunt denumiti membrii activi (care pot fi persoane fizice sau juridice) si membrii simpatizanti.
ART.17 Pentru a deveni membru activ al DCR solicitantul trebuie sa fie major si sa detina cel putin un exemplar cu acte de origine din rasa Dobermann si sa depuna o cerere in acest sens. De asemena poate deveni membru activ al DCR orice institutie, persoana juridica, prin cerere scrisa de aderara formulata de organul sau de conducere care recunoaste acest statut si participa activ la realizarea scopurilor si obiectivelor acestuia sau o sprijina material si moral.
ART.18 Membrii simpatizanti sunt acele persoane care doresc sa se implice in sprijinirea clubului dar nu intrunesc conditiile unui membru activ. Membrul simpatizant nu are drept de vot si nu poate fi ales in organele de conducere ale DCR. Pentru a deveni membru simpatizant, oficiantul trebuie sa depuna o cerere in acest sens.
ART.19 DCR poate sa aiba si membrii de onoare. Titlul de onoare se acorda acelor persoane care nu fac parte din DCR, dar care prin activitatea lor au adus servicii deosebite DCR si au contribuit la realizarea obiectivului de activitate al acestuia. Titlul de membru de onoare se acorda de catre presedintele DCR, la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare pot participa la lucrarile Adunarii Generale si a consiliului Director, dar nu cu drept de vot. De asemenea membrii de onoare nu sunt obligati sa plateasca cotizatie.

CAP VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

ART.20 Membrii activi DCR au urmatoarele drepturi:
a) Sa participe la actiunile organizate de DCR
b) Sa beneficieze de actiunile sanitar-veterniare organizate de DCR
c) Sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere
d) Sa efectueze stagii de pregatire si specializare in tara si strainatate
e) Sa participe la expozitii, concursuri, arbitraje de selectie si sa beneficieze de recompense in raport cu titlurile obtinute.
f) Sa publice cu prioritate in editorialele DCR
g) Sa aiba acces la informatii, standarde, regulamente, fondul de carti si videocasete ale DCR
ART.21 Membrii activi ai DCR au urmatoarele obligatii:
a) Sa respecte prevederile statutului si hotararile organelor de conducere ale DCR.
b) Sa actioneze pentru cresterea prestigiului DCR
c) Sa participe activ si sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor DCR
d) Sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele DCR
e) Sa achite in primul trimestru cotizatia.
ART.22 Calitatea de mebru al DCR se pierde prin etragere, excludere si deces.
ART.23 Retragerea se formuleaza in scris si se adreseaza presedintelui DCR. Ea are efect din momentul inregistrarii ei la secretariatul DCR, sau din momentul confirmarii primirii acesteia in cazul in care se expediaza prin posta cu confirmare de primire.
ART.24 Membrii DCR pot fi exclusi in urmatoarele situatii:
a) Intarzierea la plata cotizatiei si neachitarea acesteia in termen de o luna de la somatia adresata expres in acest sens, prin posta cu confirmare de primire.b) b) Nerespectarea clauzelor statutului
c) Aducerea unor prejudicii prin actele, cuvintele sau inscrisurile sale intereselor DCR
In cazul prevazut la lit.a excluderea opereaza de drept. In situatiile prevazute la lit. b-c, Consiliului Director ii revine competenta de a se pronunta asupra excluderii. In prealabil, Consiliul Director va cere celui in cauza orice explicatie va crede el de cuviinta si va cerceta toate apararile celui vinovat in conformitate cu procedura prevazuta in statut. Impotriva deciziilor Consiliului Director se poate face apel in termen de 15 zile de la instiintare la A.Ch.R. pentru arbitrajul litigiului.
ART.25 In caz de deces, calitatea de membru nu se transmite prin mostenire.
ART.26 Cotizatia se plateste anual, in primul trimestru al anului, cuantumul ei fiind fixat de catre consiliul director si se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.

CAP VIII. MIJLOACE MATERIALE

ART.27 Mijloacele materiale si financiare necesare pentru realizarea activitatii DCR vor proveni din:
a) Contributia membrilor fondatori
b) Cotizatiile anuale platite de membrii
c) Sponsorizari ale altor societati, firme, persoane, contracte de publicitate
d) Activitatea de gestionare
e) Distribuirea de publicatii ale clubului
f) Alte surse sub diferite forme in conformitate cu legea

CAP IX. FILIALELE CLUBULUI NATIONAL

ART.28 In vederea imbunatatirii activitatii DCR se infiinteaza filiale teritoriale in anumite centre ale tarii, acolo unde exista mai multi posesori de Dobermann.
ART.29 Conducerea filialei teritoriale se compune din presedinte si din secretarul ales, pe o perioada de patru ani, dintre membrii acesteia si aprobat de conducerea DCR. Filialele teritoriale sunt subordonate direct DCR din punct de vedere a activitatii specifice.
ART.30 Organizeaza sedinte, competitii si alte manifestari chinologice cu aprobarea DCR, dezvolta activitate propagandistica in randul membrilor, contribuie la punerea in aplicare a hotararilor si obiectivelor DCR.

CAP X. OBLIGATIILE D.C.R. FATA DE A.CH.R. SI I.D.C.

ART.31 Datorita faptului ca activitatea DCR nu se incadreaza in sfera activitatii unui club judetean, avand caracter national, cu contacte internationale, clubul este direct subordonat organelor centrale de conducere ale A.Ch.R.
ART.32 Anual, conducerea DCR inainteaza un rapor de activitate si planul de activitate privind anul urmator, spre aprobare conducerii A.Ch.R. (Consiliul Director)
ART.33 La competitii si alte manifestari ale rasei Dobermann, vor arbitra numai arbitrii legitimati de catre Clubul Arbitrilor al A.Ch.R, cu atestare pentru activitatea rasei Dobermann. Solicitarea arbitrilor straini la manifestarile interne ale clubului se face prin Colegiul de Arbitrii al A.Ch.R. la porpunerea DCR.
ART.34 Aderarea DCR la IDC se face cu permisul A.Ch.R.
ART.35 Membrii DCR, delegati la Adunarea Generala a IDC si la alte manifestari chinologice, vor fi confirmati de catre conducerea DCR.
ART.36 Propunerile ce vor fi trimise la conducerea IDC si FCI sau la Adunarea Generala a IDC vor fi avizate de conducerea A.Ch.R.
ART.37 In cazul organizarii unei competitii internationale, inaintea cererii catre Comisia de Competitii a IDC se face prin A.Ch.R.
ART.38 Modelul foii de invitatie se va preda la A.Ch.R.
ART.39 Abaterile disciplinare ale membrilor DCR ce contravin normelor stabilite de D.C.R., A.Ch.R., I.D.C. si F.C.I. vor fi aduse la cunostiinta in timp util A.Ch.R.

CAP XI. CONDUCEREA CLUBULUI

ART.40 Organele de conducere al DCR sunt:
a) Adunarea Generala
b) Consiliul Director
c) Comisia de Cenzori
ART.41 Adunarea Generala constituie organul suprem de conducere al DCR si este formata din totalitatea membrilor DCR cu cotizatia platita la zi si care au calitatea de membru din anul precedent. Adunarea Generala se intruneste o data pe an, in primul trimestru si este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din membrii sai. Adunarea Generala are drept de control permanent asupra organelor prevazute la Art. 40 lit. b-c. Regulile privind organizarea si functionarea Adunarii Generale se stabilesc prin statut.
ART.42 Competenta Adunarii Generale cuprinde:
a) Stabilirea strategiei si obiectivelor de atins ale DCR
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil
c) Alegerea si revocarea membrilor consiliului director
d) Alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori
e) Infiintarea de filiale si reprezentante internationale
f) Modificarea actului constitutiv si al statutului
g) Alege Consiliul Director si Comisia de Cenzori pe o perioada de 4 ani cu majoritate simpla de voturi
h) Hotaraste asupra mijloacelor materiale si financiare necesare activitatii sale in cazul in care suma destinata acestui scop depaseste contravaloarea a 8000 USD la cursul oficial B.N.R.
i) Stabileste atributiile organelor de administratie si control prevazute de lege dar nementionate in statut.
j) Controleaza activitatea si gestiunea organelor mentionate
k) Hotaraste in alte privinte pe care legea i le da in competenta
ART.43 Pentru ca hotararile Adunarii Generale sa fie valabile, acestea trebuie adop- tate cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. Fiecare membru al DCR are dreptul al un vot, care se exprima personal in cadrul Adunarii Generale.
ART.44 Adunarea Generala studiaza raportul Consiliului Director asupra gestiunii sale si asupra situatiei morale si financiare a DCR. Ea aproba sau regleaza conturile exercitiului inchis, voteaza bugetul exercitiului urmator, delibereaza asupra tuturor cheltuielilor puse pe ordinea de zi.
ART.45 Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva, respectiv s-au abtinut. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva, respectiv s-au abtinut si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostiinta despre hotararile sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia DCR isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.
ART.46 Convocarea Adunarii Generale se face de catre presedintele sau vicepresedintele organizatoric al DCR, in scris cu confirmare de primire cu 15 zile inainte de data desfasurarii. Convocatorul trebuie sa contina locul de desfasurare, ora si ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.
ART.47 Adunarea Generala Extraordinara poate modifica statutul daca aceasta ii este ceruta de Consiliul Director. Ea statueaza asupra tuturor chestiunilor urgente ce ii sunt supuse. Pentru a delibera valabil, Adunarea Generala Extraordinara trebuie sa fie compusa din cel putin jumatate plus unu din membrii cu drept de vot. Numai Adunarea Generala Extraordinara poate hotari dizolvarea DCR. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare trebuie luate pentru a fi valabile cu cel putin 2/3 din votul membrilor prezenti.
ART.48 Convocarea Adunarii Generale Extraordinare se face de catre Consiliul Director sau 2/3 din membrii cu drept de vot, in scris, cu confirmare de primire cu 15 zile inainte de data desfasurarii.
ART.49 Biroul Adunarii Generale. Adunarea este condusa de presedintele Consiliului Director sau in lipsa acestuia, de un vicepresedinte. Functia de secretar este indeplinita de un secretar angajat al DCR, care va intocmi o lista de prezenta semnata de membrii cu drept de vot, la intrarea in sedinta si care va fi verificata de presedintele DCR.
ART.50 Procesele verbale. Deliberarile Adunarii Generale sau Adunarii generale extraordinare sunt constatate prin procese verbale consemnate intr-un registru special si semnate de presedintele Adunarii si de secretar. Se anexeaza si lista de prezenta semnata de membrii cu drept de vot, prezenti la Adunarea Generala sau la Adunarea Generala Extraordinara, respectiv se consemneaza in registrul special la inceperea sedintei. Copiile sau extrase din aceste procese verbale vor fi valabile doar semnate de Consiliul Director.

CAP XII ADMINISTRAREA D.C.R.

ART.51 DCR va fi administrat de catre un Consiliu Director compus din 5 (cinci) membrii plini si 3 (trei) supleanti. Membrii supleanti trebuie sa aibe minim 2 ani vechime. Acestia pot participa la sedintele Consiliului Director fara sa aiba insa drept de vot. Din Consiliul Director pot face parte, dintre membrii DCR numai acele persoane care au o vechime de cel putin 4 ani in desfasurarea unor activitati specifice obiectului de activitate al clubului. De asemenea, cel ce va fi ales in Consiliul Director trebuie sa fie major si sa se bucure de exercitarea tuturor drepturilor civice. Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
ART.52 Consiliul director alege dintre membrii sai un presedinte care va fi totodata si presedintele DCR si doi vicepresedinti.
ART.53 Completarea Consiliului Director. Daca un loc de membru in Consiliul director devine vacant in intervalul a doua Adunari Generale, Consiliul Director se completeaza cu membrii supleanti alesi in Adunarea Generala in raport cu voturile obtinute la alegera lor. Noul membru cooptat isi va exercita mandatul doar pe perioada ramasa de indeplinit de predecesorul sau.
ART.54 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) Administreaza si gestioneaza patrimoniul DCR
b) Stabileste bugetul de venituri si cheltuieli
c) Hotaraste asupra incheierii unor acte juridice cu terte persoane
d) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si proiectul programelor DCR
e) Hotaraste asupra primirii de noi membrii in DCR
f) Stabileste sanctiunile ce se aplica membrilor care incalca statutul
g) Decide asupra angajarii unui consilier juridic sau avocat in vederea acordarii asistentei juridice
h) Hotaraste in orice alta problema care nu este de competenta Adunarii Generale
i) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Consiliul Director este prima instanta de aplicarea sanctiunilor disciplinare contra membrilor sai care au comis abateri de la statut si Regulamentele Chinologice. Aceste abateri sunt lovite de nulitate daca nu fac obiectul unei sesizari in termen de 1 an de la savarsirea lor. Consiliul Director imputerniceste pe presedintele sau vicepresedintele economic pentru efectuarea achizitiilor, vanzarilor sau inchirierilor necesare functionarii DCR. De asemenea Consiliul Director angajeaza secretarul si contabilul DCR.
ART.55 Presedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al DCR, ale Adunarii Generale si Adunarii Generale Extraordinare. Urmareste masura in care sunt respectate dispozitiile statutare, precum si disciplina in cadrul DCR. In lipsa presedintelui DCR va fi reprezentat de catre unul dintre vicepresedinti, imputernicit special in acest scop. In cazul demisiei presedintelui, Consiliului Director ii revine sarcina sa nominalkizeze un nou vicepresedinte in cadrul primei sale reuniuni.
ART.56 Vicepresedintii Consiliului Director vor avea responsabilitati in privinta des- fasurarii in conditii bune a activitatii DCR, structurate pe doua directii.
ART.57 Vicepresedintele organizatoric raspunde de sectorul administrativ respectiv chinologic dupa cum urmeaza:
a) Secretariat
b) Centralizarea manifestarilor chinologice
c) Relatii cu colegiul de arbitrii
d) Intocmirea situatiilor statistice
Atributiile prevazute la lit. b,c,d vor fi supuse analizei Consiliului Director.
ART.58 Vicepresedintele economic supravegheaza si coordoneaza activitatea finan- ciara a DCR, prezentand periodic Consiliului Director o situatie in acest sens. Recomanda angajarea personalului (secretar si contabil)
ART.59 Consiliul Director se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie. Pentru ca hotararile consiliului director sa fie valabile este necesara prezenta a cel putin 3/4 din membrii Consiliului Director, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenti.
ART.60 Mandatul Consiliului Director este de 4 ani cu posibilitatea retragerii lor in continuare.
ART.61 Primii administratori ai DCR ce constituie Consiliul Director sunt: Cristian Dragomir, Ioan Vlaicu, Lucian Sebastian Tarta, Sandor Gabor Wenzl, Dan Georgel Dragne, ca membrii supleanti au fost alesi Sandor Gabor Wenzl, Dan Georgel Dragne, Presedintele Consiliului Director a fost ales Cristian Dragomir, ca vicepresedintew organizatoric: Ioan Vlaicu, iar caq vicepresedinte economic: Lucian Sebastian Tarta.
Consiliul Director se reuneste la cererea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numarul membrilor sai. Lipsa nejustificata a unui membru la trei intruniri ale Consiliului Director, are drept consecinta excluderea de drept a acestuia din Consiliul Director. La sfarsitul mandatului, toti membrii Consiliului Director sunt obligati sa predea actele si documentele originale ale DCR cu care au lucrat sau la care au avut acces, in baza unui proces verbal ce se va intocmi in acest sens.
Pentru munca prestata, membrii Consiliului Director pot beneficia de recompensa ce va fi stabilita de catre Adunarea Generala.

CAP XIII EMBLEMA D.C.R.

ART.62

CAP XIV CONTROLUL D.C.R.

ART.63 Controlul financiar-gestionar intern se exercita de catre o comisie de cenzori compusa din 3 membrii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. In realizarea competentei sale comisia de cenzori:
a) Verifica modul in care este administrat patrimoniul DCR
b) Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale
c) Poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot
d) Indeplineste orice alte atributii in conformitate cu prevederile legale

CAP XV PATRIMONIUL D.C.R.

ART.64 Patrimoniul initial al DCR este de 3.000.000 lei in numerar si este integral varsat de catre fondatori. In viitor patrimoniul va fi format din sursele aratate la Capitolul VIII.

CAP XVI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA D.C.R.

ART.65 Dizolvarea, incetarea si lichidarea DCR se face in cazurile si conditiile prevazute de O.G. nr. 26 din 31.01.2000 si art. 54-57; 60-72. In caz de dizolvare sau incetare a DCR bunurile si mijloacele financiare, dupa lichidarea pasivului, vor fi atribuite A.Ch.R. sau asociatiei din localitatea unde are sediul DCR, astfel cum se va hotari de catre Adunarea Generala Extraordinara.

CAP XVII DISPOZITII FINALE

ART.66 In vedera aplicarii prevederilor statutului, Consiliul Director va elabora un regulament de organizare si functionare a DCR ce va fi supus aprobarii Adunarii Generale.
ART.67 Prevederile prezentului statut se intregesc cu dispozitiile O.G. nr. 26 din 31.01.2000 si ale regulamentului de aplicare a acestei O.G.
Art 68. DCR va avea stampila proprie precum si emblema aratata la Capitolul XIII

DCR
DCR
error: Content is protected !!